Nhà báo/nhà hoạt động Nguyễn Phương Hùng chia xẻ kinh nghiệm riêng về ngày 30/4/1975


Nhà báo/nhà hoạt động Nguyễn Phương Hùng chia xẻ kinh nghiệm riêng về ngày 30/4/1975

Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Video | This entry was posted in Muc Lục and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s