Văn(G) Bút Việt Nam Hải Ngoại bắt đầu đâm bút nhau


Túy Hà VS Nguyên Hương VBVNHN lại tan tành như xác pháo Bolsa
VĂN BÚT NAM HOA KỲ TUYÊN CÁO
 

THAM CHIẾU
 
Biên bản phiên họp đặc biệt của VĂN BÚT NAM HOA KỲ (VBNHK) ngày 3 tháng 12 năm 2017 tại Houston, Texas, USA, liên quan đến việc điều hành và sinh hoạt sai phạm của Ban Chấp Hành VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI (VBVNHN). 
XÉT RẰNG
 
1/. Ban Chấp Hành của VBVNHN đương nhiệm đã vi phạm trầm trọng Điều  Lệ và Nội Qui của VBVNHN, khi đơn phương quyết định dời Đại Hội 11 VBVNHN (do Đại Hội Đồng Kỳ 10 giao trách nhiệm tổ chức) từ thành phố Orlando, tiểu bang Florida, USA qua thành phố Toronto, Canada. 
2/. Vh Dương Thành Lợi, Thụ ủy Liên danh Bình Minh, người chưa hội đủ tư cách làm thụ uỷ Liên Danh Ứng Cử, theo Điều lệ và Nội Qui của VBVNHN, nhưng lại được BCH, VBVNHN thừa nhận là Liên danh duy nhất được quyền ứng cử vào Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2017-2020.
3/. Ban Chấp Hành và Ban Bầu Cử ĐH 11 VBVNHN ra thông báo cấm tất cả cơ quan truyền thông tham dự, cấm chụp hình và quay phim… là vi phạm quyền tự do biểu đạt của người cầm bút. Quyền tự do này đã được Hiến Chương VĂN BÚT QUỐC TẾ xiển dương mà VBVNHN cam kết tôn trọng.
4/. Ban Chấp Hành đương nhiệm đã hành xử sai trái khi cố tình làm ngơ, không một lần hồi đáp, nhiều kháng thư của VBNHK trước những vấn đề vi phạm Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN của Ban Chấp Hành đương nhiệm. 
5/. BCH VBVNHN đương nhiệm đã có thái độ độc đoán, chà đạp lên Điều Lệ Nội Quy của VBVNHN đã được soạn thảo và tu chính nhiều lần trước đây. 
6/. Không tôn trọng nguyên tắc căn bản về dân chủ,  nhân quyền, nhất là đối với vai trò của người cầm bút đã được đề ra trong Hiến Chương Văn Bút Quốc Tế. 
Vì những lý do tắc trách nói trên, Văn Bút Nam Hoa Kỳ đồng thanh:
 
QUYẾT ĐỊNH
 
§  Bất tín nhiệm Ban Chấp Hành đương nhiệm
§  Không công nhận Đại Hội XI VBVNHN tổ chức tại Toronto
§  Phản đối sự bất hợp lệ và không công nhận Liên Danh Bình Minh
§  Kể từ ngày ra Tuyên Cáo này, chúng tôi những thành viên ký tên dưới đây thuộc VĂN BÚT NAM HOA KỲ (VBNHK) QUYẾT ĐỊNH NGƯNG MỌI SINH HOẠT CÓ LIÊN QUAN TỚI VBVNHN; đồng thời tố cáo rộng rãi trước công luận về những việc làm sai phạm và phi văn hóa của Ban Chấp Hành VBVNHN.
Houston, ngày 6 thánh 12 năm 2017
Thay mặt Ban Đại Diện và toàn thể thành viên đồng thuận 
Chủ Tịch BĐD/VBNHK 
Túy Hà 
*Đính kèm văn bản, hình ảnh ghi nhận kết quả đồng ký tên tại Phiên họp, qua Email và đồng ý qua phone trực tiếp.
   
Hội viên hiện diện, nhìn từ trái sang phải. 
Hàng đứng: Yên Sơn, Lưu Nguyễn Từ Thức, Cù Hòa Phong, Phạm Tương Như, Lê Hữu Minh Toán, Dương Thượng Trúc, Nguyễn Mạnh An Dân, Dương Phước Luyến, Mai Thanh Truyết, Vĩnh Tuấn, 
Hàng ngồi: Túy Hà, Lê Thị Hoài Niệm, Thu Nga, Vô Tình, Huỳnh Quang Thế 
Bảng ký tên của 15 hội viên tham dự buổi họp ngày 3-12-2017 tại Houston. 
 
DANH SÁCH BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN VBNHK TRONG PHIÊN HỌP ĐẶC BIỆT NGÀY 3-12-2017 v/v VĂN BÚT NAM HOA KỲ SINH HOẠT ĐỘC LẬP 
 
A-Đồng ý tại chỗ: 
 
1 -Vô Tình
2- Cù Hoà Phong
3-Nguyễn Mạnh An Dân
4-Yên Sơn
5-Mai Thanh Truyết
6-Lê Thị Hoài Niệm
7-Thu Nga (về từ Dallas)
8-Huỳng Quang Thế
9-Vĩnh Tuấn
10-Lưu Nguyễn Từ Thức
11-Dương Thượng Trúc (về từ Wichita, KS)
12- Phạm Tương Như
13- Dương Phước Luyến
14-Túy Hà
B- Đồng ý qua phone 
 
1- Huỳng Công Ánh
2- Trương Sĩ Lương
3- Mây Ngàn
C- Đồng ý qua Email và ủy quyền: 
 
1-Linh Vang
2- Hoàng Thị Thanh Nga
3-Song An Châu
4-Như Phong
5-Thiên Lý
6-Ngô Sỹ Hân
7-Nguyễn Đức Nhơn
8-Cao Nguyên
9- Thu Hương
D- Uỷ Quyền:
 
10-Long Điền Vương Văn Giàu (u/q cho TS Mai Thanh Truyết)
11-Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân (u/q cho Dương Thượng Trúc)
12-Võ Thạnh Văn (u/q cho Phạm Tương Như) 
E- Phiếu trắng
 
1-Phan Đình Minh (phiếu trắng) 
2-Lê Hữu Minh Toán (Phiếu trắng) 
E-Vắng mặt không rỏ lý do:
 
1-Nguyễn Thế Giác
2-Lan Cao
3-Lưu thái Dzo
4-Nguyễn Tuấn chương
Kết quả: 29/35 HỘI VIÊN VB/NHK ĐỒNG Ý SINH HOẠT ĐỘC LẬP.
 
Những hội viên vắng mặt không có rõ lý do và phiếu trắng có toàn quyền quyết định việc sinh hoạt của chính mình trong tương lai.


GIỚI THIỆU TRANG NHÀ: 
http://thovanyenson.com
http://www.thanphongmartialarts.com

********
From: “Vi-báo và nxb Làng Van nxb.langvan@yahoo.ca [NhipCauVanHuu]” 
To: ……………………………………………………………………………..
Sent: Saturday, 9 December 2017, 1:34
Subject: Re: [NhipCauVanHuu] Thông Cáo của Văn Bút Việt Nam Canada

THÔNG CÁO
Của Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Canada (VBVN Canada)
 
 
Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Canada trang trọng thông báo:
 
          VBVN Canada được thành lập từ năm 1987 dưới danh xưng Văn Bút Việt Nam Ontario, sinh hoạt độc lập, và từ năm 1991, sinh hoạt chung với các Trung tâm Quebec, Miền Đông Hoa Kỳ, Nam California, Bắc California và Úc châu, với tính cách liên trung tâm (các trung tâm vẫn giữ tính cách tự trị).

          Từ năm 2001, Văn Bút Việt Nam Ontario đổi tên thành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN), Khu vực Canada, và sau đó đổi chữ “Khu vực” thành “Vùng” theo Điều lệ VBVNHN.
 
          Năm 2013, BCH VBVNHN do Vũ Văn Tùng đứng đầu đã tìm cách loại bỏ 3 Vùng Úc châu, Trung Nam Hoa Kỳ và Canada khi ông ta tái ứng cử, nại lý do “không đủ 12 hội viên” hay “không đóng đủ niên liễm cho 12 hội viên”. Vùng Canada năm đó đóng niên liễm đủ cho 12 hội viên, nhưng BCH Vũ Văn Tùng nại lý do sau khi nhà băng bên Mỹ trừ chi phí hành chánh (bank charge) thì niên liễm do Vùng Canada đóng thiếu mất 1 người rưởi, và loại Vùng Canada khỏi danh sách VBVNHN, không cho đại biểu của Vùng Canada vào phòng họp Đại Hội Đồng, dù vị ấy (PCT Vùng) đã có mặt tại chỗ, và dù lúc đó, một văn hữu sinh hoạt trong vùng Tây Nam Hoa Kỳ đã tự nguyện gửi chi phiếu đóng giúp ($35) bị nhà băng trừ đi.
 
          Sau khi sự việc xảy ra, Vùng Canada tuyên bố sinh hoạt độc lập với VBVNHN, trở lại với danh xưng cũ lúc còn tình trạng “liên trung tâm”, là Văn Bút Việt Nam Vùng Canada.
 
          Năm nay, 2017, trước tin ông Vũ Văn Tùng tổ chức Đại Hội VBVNHN tại Toronto trong tháng 12 năm 2017, để tránh mọi sự hiểu lầm, Ban Chấp Hành VBVN Canada xác nhận: Đại Hội VBVNHN do ông Vũ Văn Tùng tổ chức tại Toronto không liên hệ với VBVN Canada, và nếu có thành viên nào trong danh sách VBVN Canada hiện tại hay thành viên cũ của VBVN Canada, tham dự đại hội của ông Vũ Văn Tùng, đều hoàn toàn có tính cách cá nhân, không đại diện cho VBVN Canada.
 
Canada ngày 8 tháng 12 năm 2017
TM Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Canada
Chủ tịch
 
Nguyên Hương
Advertisements

About Thiên Hạ Sự

Trang mạng lập nên để phản bác mọi xuyên tạc sự thật trong cộng đồng hải ngoại và nội địa Việt Nam
Bài này đã được đăng trong Người Việt Hải Ngoại, Sự Kiện Cộng Đồng. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s